O nas

Historia Stowarzyszenia CIA

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne powstało w 2002 roku z inicjatywy młodzieży Łaskarzewskiej w celu uzyskania możliwości kreowania działań lokalnych związanych z życiem i tradycją Miasta Łaskarzew. Od 2007 roku systematycznie wspieramy inicjatywy oddolne i rozwijamy ofertę różnych form aktywności dla mieszkańców społeczności lokalnej w oparciu o naszą wizję i misję.

Jesteśmy organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk. Działamy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w powiecie garwolińskim w szczególności w Mieście Łaskarzew. Wszystkim potrzebującym wsparcia oferujemy szkolenia, konsultacje, doradztwo, wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne oraz pomoc w wymianie informacji wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym.

Wizja

Wizją Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego jest to, aby mieszkańcy społeczności lokalnej podejmowali aktywność obywatelską poprzez uczestnictwo i inicjowanie działań na rzecz rozwoju swojej lokalnej ojczyzny, podejmując współpracę i partnerstwo oraz kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Misja

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne zajmuje się kreowaniem działań związanych z życiem i tradycją lokalną, aktywizując i wspierając społeczność lokalną jednocześnie realizując i upowszechniając cele zrównoważonego rozwoju.

Cele i aspekty zrównoważonego rozwoju

Postulat zrównoważonego rozwoju zakłada takie podejście do planowania i procesu decyzyjnego, które ukierunkowane jest na osiągnięcie realnego i trwałego zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych, jak również ochronę środowiska naturalnego.

Zasadniczym celem zrównoważonego rozwoju jest zaspokajanie potrzeb teraźniejszości bez umniejszania możliwości zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia i jednocześnie zapewnienie społeczeństwu długofalowej wizji rozwoju. Działania prowadzące do zaspokojenia bieżących potrzeb mogą mieć krótkoterminowy horyzont czasowy, jednak zawsze muszą przy tym uwzględniać perspektywę długoterminową. Zrównoważony rozwój jest koncepcją złożoną, obejmującą obszary działania człowieka na wielu płaszczyznach w skali mikro i makroekonomicznej, a także związaną z polityką globalną międzyregionalną czy lokalną.

Rozwój zrównoważony ma na celu podniesienie jakości życia zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń przy jednoczesnym zachowaniu zdolności naszej planety do utrzymywania życia we wszelkich jego różnorodnych formach, opiera się na zasadach demokracji, rządach prawa i poszanowaniu podstawowych praw, w tym wolności, równości szans i zróżnicowania kulturowego, wspiera wysoki poziom zatrudnienia w gospodarce, której siła opiera się na wykształceniu, innowacyjności, spójności społecznej i terytorialnej oraz ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content