Współpraca Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi mieszkańców

 

Zapraszamy mieszkańców Miasta Łaskarzew zaangażowanych w działania społeczne na spotkanie doradcze, pt. „Współpraca Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi mieszkańców”.

Tematyka spotkania:

Porozmawiamy o możliwościach współpracy, o aktualnie wprowadzonych rozwiązaniach, o sytuacji prawnej związanej ze współpracą samorządu z sektorem pozarządowym. Zostaną omówione między innymi:
1. Formy i zasady współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi
2. Obowiązkowe uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna rada działalności pożytku publicznego.
3. Zasady przygotowania programu współpracy: niezbędne elementy, przygotowanie procedury powoływania komisji konkursowych – niezbędny element programu współpracy, program roczny a programy wieloletnie. Sprawozdanie z realizacji programu.
4. Realizacja zadań publicznych.

Dla kogo:

Spotkanie doradcze przeznaczone między innymi dla:
a) Członków zarządów lokalnych organizacji pozarządowych prowadzących działalność w Mieście Łaskarzew,
b) Lokalnych działaczy społecznych podejmujących oddolne inicjatywy w Mieście Łaskarzew,
c) Burmistrz Miasta Łaskarzew i pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew i jednostek podległych,
d) Nauczycieli Zespołów Szkół i Przedszkola w Łaskarzewie,
e) Radnych Miasta Łaskarzew,
f) Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie,

Kiedy:

Spotkania 21 maja 2022r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Gdzie:

Dom Pracy Twórczej BAJKA, ul. Alejowa 13 w Łaskarzewie ( sala główna na parterze).

Prowadzący spotkanie:

Andrzej Rybus Tołłoczko – ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy. https://eart-spolka.pl/zespol
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne – organizacja pozarządowa działająca na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w powiecie garwolińskim. Wspieramy rozwój i inicjatywy oddolne młodych organizacji pozarządowych jak również inicjatywy oddolne grup nieformalnych (np. grup sąsiedzkich, grup rodziców, grup pasjonatów) podejmujących działalność społeczną na rzecz dobra wspólnego. Wszystkim potrzebującym wsparcia oferujemy szkolenia, konsultacje, doradztwo, wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne oraz pomoc w wymianie informacji wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym. https://stowarzyszeniecia.blogspot.com/
Mazowsze Lokalnie – program wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych osób, we wzmacnianie swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Partnerstwo organizacji prowadzących program: Stowarzyszenie Europa i My, Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. https://mazowszelokalnie.pl/
Zapraszamy

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content