Rada działalności pożytku publicznego w Łaskarzewie

 

Zapraszamy mieszkańców Miasta Łaskarzew na kolejne spotkanie warsztatowe z serii formy współpracy mieszkańców Łaskarzewa i organizacji pozarządowych z samorządem Miasta Łaskarzew, pt. „Rada działalności pożytku publicznego oraz podsumowanie konsultacji społecznych projektu uchwały o Inicjatywie Lokalnej w Mieście Łaskarzew”

Tematyka warsztatów:

1. Inicjatywa Lokalna w Mieście Łaskarzew – podsumowanie procesu społecznych konsultacji projektu uchwały o Inicjatywie Lokalnej w Mieście Łaskarzew na spotkaniu warsztatowym w dniu 9 lipca 2022r. Jeszcze raz zachęcamy i zapraszamy do konsultacji projektu uchwały o Inicjatywie Lokalnej w Mieście Łaskarzew poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego do 5 września 2022 r. Więcej informacji o konsultacjach na stronie: https://stowarzyszeniecia.org/2022/07/14/konsultacje-inicjatywy-lokalnej-w-miescie-laskarzew/
Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców z samorządem lokalnym w celu wspólnego realizowania, na zasadach partnerskich, ważnych dla tej społeczności zadań publicznych. Istotą inicjatywy lokalnej jest to, że w jej ramach mieszkańcy nie tylko zgłaszają pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale również deklarują i biorą udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania. Inicjatywa lokalna może stanowić dla samorządów szansę na zwiększenie aktywności obywateli w rozwiązywaniu problemów lokalnych i może przynieść korzyści zarówno społeczne (większa odpowiedzialność za swoje otoczenie), jak i finansowe, bowiem część kosztów związanych z realizacją zadań publicznych mogą ponosić sami mieszkańcy. Inicjatywa lokalna jest dla samorządów także narzędziem efektywnego kierowania wsparcia finansowego w miejsca, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, a w dłuższej perspektywie może stać się sposobem na generowanie oszczędności w samorządzie.

2. Rada Działalności Pożytku Publicznego

a) Czym są rady działalności pożytku publicznego?
b) Kto powołuje i jaki jest skład Rady Działalności Pożytku Publicznego na poziomie krajowym?
c) Czym zajmuje się Rada Działalności Pożytku Publicznego doradzająca Przewodniczącemu Komitetu?
d) Kto powołuje i jaki jest skład wojewódzkich, powiatowych i gminnych rad działalności pożytku publicznego?
e) Czym zajmuje się wojewódzka, powiatowa i gminna rada działalności pożytku publicznego?
f) Czy rady mogą ze sobą współpracować?

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa. Jednak to od stopnia zaangażowania organizacji, świadomości sektora i jakości współpracy z administracją zależą jej kompetencje i zasięg działania.

Dla kogo:

Spotkanie przeznaczone dla mieszkańców Miasta Łaskarzew między innymi dla:

a) Członków lokalnych organizacji pozarządowych prowadzących lokalną działalność w Mieście Łaskarzew,
b) Lokalnych działaczy społecznych podejmujących oddolne inicjatywy w Mieście Łaskarzew,
c) Burmistrz Miasta Łaskarzew i pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew oraz jednostek podległych,
d) Nauczycieli Zespołów Szkół i Przedszkola w Łaskarzewie,
e) Radnych Miasta Łaskarzew,
f) Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie,
g) młodych, dorosłych i seniorów z ciekawymi pomysłami na społeczne inicjatywy oddolne w Mieście Łaskarzew.

Kiedy:

Spotkanie 10 września 2022r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 12.00.

Gdzie:

Dom Pracy Twórczej BAJKA, ul. Alejowa 13 w Łaskarzewie (sala główna na parterze).

Prowadzący spotkanie warsztatowe:


Andrzej Rybus Tołłoczko – ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy. https://eart-spolka.pl/zespol

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne – organizacja pozarządowa działająca na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w powiecie garwolińskim. Wspieramy rozwój i inicjatywy oddolne młodych organizacji pozarządowych jak również inicjatywy oddolne grup nieformalnych (np. grup sąsiedzkich, grup rodziców, grup pasjonatów) podejmujących działalność społeczną na rzecz dobra wspólnego. Wszystkim potrzebującym wsparcia oferujemy szkolenia, konsultacje, doradztwo, wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne oraz pomoc w wymianie informacji wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym. https://stowarzyszeniecia.org/
Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych SOKIAL – projekt ma na celu wzrost profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych oraz rozwój kompetencji ich liderów, dla których oferowane są usługi szkoleniowo-doradcze. Więcej na: http://owop.krzesk.pl/oferta-owop/ 

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content