Zapraszamy na spotkanie 9 września 2023 r. -otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego

Zaproszenie na spotkanie warsztatowe

Zapraszamy na spotkanie omawiające współpracę między JST i NGO, które odbędzie się w sobotę 9 września 2023 r. w godzinach od 9.30 do 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjne przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie (budynek OSP nad Bajką II piętro).

Przedmiotem spotkania będzie temat zadań publicznych, które administracja publiczna w tym samorząd zleca organizacjom pozarządowym. Podczas spotkania omówione zostaną zarówno konkursy ofert, jak i realizacja zadań publicznych na przykładzie:

  1. konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Mieście Łaskarzew https://bip.miastolaskarzew.pl/images/Zarz%C4%85dzenie_Nr_OR.0050.05.2023_z_dn._04_stycznia_2023.pdf
  2. konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030. https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/edycja-2024-nowefio/

Ważne informacje

Ważnym elementem efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przemyślane i prawidłowo realizowane zlecanie im zadań publicznych. Spotkanie pomoże, zarówno działaczom lokalnych organizacji pozarządowych i pracownikom samorządowym w tym pracownikom rozpoczynającym pracę w uporządkowaniu wiedzy potrzebnej przy planowaniu i organizacji otwartych konkursów ofert. Dostarczy również praktycznej wiedzy na temat prawidłowego rozliczania zadań i czynności jakie zlecający powinien podejmować, zarówno w odniesieniu do typowych jak i niestandardowych, trudnych sytuacji.

Cele i korzyści

• Omówienie procedury otwartych konkursów ofert, w tym stosowania druków ofert, umów i sprawozdań;

• Przekazanie praktycznych informacji przydatnych przy rozliczaniu zadań, w tym dotyczących dokumentacji zadania, ponoszenia wydatków czy wkładu własnego,

• Wyjaśnienie problematycznych kwestii występujących przy rozliczaniu zadań, takich jak zmiany w kosztorysie czy zwroty dotacji;

• Zaplanowanie realizacji zadania publicznego w partnerstwie kilku lokalnych organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030. https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/edycja-2024-nowefio/

Adresaci

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, Skarbników, Sekretarzy, pracowników samorządowych, osób pracujących z organizacjami pozarządowymi oraz zajmujących się zlecaniem zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program spotkania

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:

• Terminy – kiedy ogłaszać,

• Ogłoszenie a program współpracy,

• Elementy obowiązkowe ogłoszenia konkursowego i o co warto uzupełnić ogłoszenie.

• Komisja konkursowa – ocena złożonych ofert.

2. Omówienie elementów druku oferty i aktualizacji:

• Tworzenie opisu działań, planu i harmonogramu, oczekiwane rezultaty, wskaźniki i mierzenie rezultatów,

• zasady konstrukcji budżetu zadania,

• przygotowanie aktualizacji.

3. Umowa realizacji zadania publicznego:

• zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu,

• przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,

• prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,

• rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,

• inne wymogi wprowadzone przez umowę,

• aneksy,

• załączniki do umowy.

4. Sprawozdanie z realizacji zadania:

• Elementy sprawozdania,

• Sprawozdanie częściowe i końcowe,

• Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,

• Rozliczenie i dokumentowanie rezultatów,

• Konsekwencje nie osiągnięcia założonych rezultatów,

• Załączniki do sprawozdania,

5. Czynności związane z rozliczeniem dotacji,

6. Odpowiedzi na pytania.

Spotkanie poprowadzi:

Stanisława Retmaniak – Animatorka, Ekspertka ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych Superwizja w Animacji i Współpracy Środowiskowej na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2010 roku animuje społeczności lokalne, od 2012 roku animatorka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS) https://boris.org.pl/. Pracuje edukacyjnie i rozwojowo z grupami nieformalnymi, instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, seniorami, dziećmi, młodzieżą. Ma doświadczenia w tworzeniu Centrów Aktywności Lokalnych w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, wdrażaniu Modelu Organizowania Społeczności Lokalnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej (OPS), jak również współpracy z bibliotekami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, grupami partnerskimi, społecznościami wiejskimi i sąsiedzkimi. Od 2011 roku zaangażowana w ekonomię społeczną, wspiera mieszkańców i organizacje w uruchamianiu przedsiębiorstw społecznych i tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych z rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content