Inicjatywa lokalna w Mieście Łaskarzew

Zapraszamy mieszkańców Miasta Łaskarzew na spotkanie warsztatowe, pt. „Inicjatywa Lokalna w Mieście Łaskarzew” – forma współpracy mieszkańców Łaskarzewa z samorządem Miasta Łaskarzew”.

Tematyka warsztatów:

Porozmawiamy o możliwościach współpracy mieszkańców Miasta Łaskarzew z samorządem Miasta Łaskarzew w formie Inicjatywy Lokalnej.

Program spotkania:

1. Sfera zadań publicznych – analiza zasobów ustawowych; Ustawa z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. Działalność pożytku publicznego,
3. Lokalna społeczność jako III sektor gospodarki narodowej – formy działalności – Inicjatywa lokalna jako forma wsparcia III sektora,
4. Pojęcie inicjatywy lokalnej w świetle ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
5. Katalog zadań będących przedmiotem inicjatywy lokalnej i warunki ich realizacji,
6. Obowiązki samorządu terytorialnego: tryb i szczegółowe kryteria wyboru zadań publicznych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej – ocena i wybór
7. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
8. Opracowanie projektu uchwały na realizację inicjatywy lokalnej w Mieście Łaskarzew
9. Podsumowanie.
W ramach warsztatów chcemy pokazać:
1. przykłady uchwał i wniosków na realizację inicjatywy lokalnej z Polski,
2. przykłady wykorzystania inicjatywy lokalnej jako narzędzia „pozyskiwania” a nie wydawania środków gminnych na realizację zadań publicznych,
3. przećwiczymy na przykładach procedurę składania i oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
4. przedstawimy praktyczne przykłady wykorzystania inicjatywy lokalnej do realizacji współpracy z grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, tj. stowarzyszeniami, kołami gospodyń, fundacjami, które oczekują wsparcia od samorządu, które często nie mieści się w trybach konkursowych.
Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców z samorządem lokalnym w celu wspólnego realizowania, na zasadach partnerskich, ważnych dla tej społeczności zadań publicznych. Istotą inicjatywy lokalnej jest to, że w jej ramach mieszkańcy nie tylko zgłaszają pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale również deklarują i biorą udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania. Inicjatywa lokalna może stanowić dla samorządów szansę na zwiększenie aktywności obywateli w rozwiązywaniu problemów lokalnych i może przynieść korzyści zarówno społeczne (większa odpowiedzialność za swoje otoczenie), jak i finansowe, bowiem część kosztów związanych z realizacją zadań publicznych mogą ponosić sami mieszkańcy. Inicjatywa lokalna jest dla samorządów także narzędziem efektywnego kierowania wsparcia finansowego w miejsca, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, a w dłuższej perspektywie może stać się sposobem na generowanie oszczędności w samorządzie.

Dla kogo:

Spotkanie przeznaczone dla mieszkańców Miasta Łaskarzew między innymi dla:
a) Członków zarządów lokalnych organizacji pozarządowych prowadzących lokalną działalność w Mieście Łaskarzew,
b) Lokalnych działaczy społecznych podejmujących oddolne inicjatywy w Mieście Łaskarzew,
c) Burmistrz Miasta Łaskarzew i pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew oraz jednostek podległych,
d) Nauczycieli Zespołów Szkół i Przedszkola w Łaskarzewie,
e) Radnych Miasta Łaskarzew,
f) Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie,
g) młodych, dorosłych i seniorów z ciekawymi pomysłami na społeczne inicjatywy oddolne w Mieście Łaskarzew. 
Kiedy:

Spotkanie 9 lipca 2022r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Gdzie:

Dom Pracy Twórczej BAJKA, ul. Alejowa 13 w Łaskarzewie (sala główna na parterze).

Prowadzący spotkanie warsztatowe:

Andrzej Rybus Tołłoczko – ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy. https://eart-spolka.pl/zespol

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne – organizacja pozarządowa działająca na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w powiecie garwolińskim. Wspieramy rozwój i inicjatywy oddolne młodych organizacji pozarządowych jak również inicjatywy oddolne grup nieformalnych (np. grup sąsiedzkich, grup rodziców, grup pasjonatów) podejmujących działalność społeczną na rzecz dobra wspólnego. Wszystkim potrzebującym wsparcia oferujemy szkolenia, konsultacje, doradztwo, wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne oraz pomoc w wymianie informacji wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym. https://stowarzyszeniecia.org/
Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych SOKIAL – projekt ma na celu wzrost profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych oraz rozwój kompetencji ich liderów, dla których oferowane są usługi szkoleniowo-doradcze. Więcej na: http://owop.krzesk.pl/oferta-owop/
Zapraszamy.

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content