Bank Inicjatyw Lokalnych Miasta Łaskarzew 2009

Projekt Bank Inicjatyw Lokalnych Miasta Łaskarzew współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Po co? Dlaczego? taki Projekt.
Stwierdziliśmy, że na naszym terenie występuje: 
1. Potrzeba zintegrowania i zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz własnej społeczności lokalnej.
2. Potrzeba zapoznania mieszkańców z możliwościami działania w organizacjach pozarządowych tj. nowych lub już istniejących takich jak np. Stowarzyszenie C.I.A., Koło Gospodyń „Serbianki”, Stowarzyszenie Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej, ŁKS Promnik, Koło Wędkarskie i innych.
3. Potrzeba informacji o ogólnych zasadach działania organizacji pozarządowych.
4. Potrzeba bieżącej informacji dla mieszkańców od lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na temat działalności tych organizacji.
5. Potrzeba współpracy i partnerstwa lokalnych organizacji między sobą, organizacji z samorządem oraz organizacji z mieszkańcami.
Główne cele projektu to:
1. Wzmocnienie kapitału społecznego, czyli podniesienie wiedzy mieszkańców, którzy są zaangażowani lub zainteresowani pracą w lokalnych organizacjach tj. Stowarzyszeniu C.I.A., Kole Gospodyń Serbianki, Stowarzyszeniu Historycznym Ziemi Łaskarzewskiej, OSP Łaskarzew, Kole Wędkarskim, ŁKS Promnik Łaskarzew i innych, 
2. Poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym chodzi tu głównie o współpracę i partnerstwo między trzema sektorami: społecznym, publicznym i prywatnym,
3. Aktywizacja społeczna mieszkańców miasta Łaskarzew, czyli zmotywowanie do działania w lokalnych organizacjach pozarządowych, zakładanie nowych, 
Dla realizacji celów głównych przyjęto cele szczegółowe zakładające:
1. Stworzenie dla mieszkańców na naszym terenie warunków pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej,
2. Warunków pozwalających na aktywność integrację poprzez edukację i informację,
3. Warunków pozwalających na podnoszenie swoich kwalifikacji.
Dla realizacji tych celów został‚ utworzony Bank Inicjatyw Lokalnych Miasta Łaskarzew.
Na samym początku ustaliliśmy także rezultaty projektu. Czyli co się zmieni po zakończeniu projektu: 
Twarde rezultaty projektu tzw. namacalne – widoczne to:
1. Utworzenie Banku Inicjatyw Lokalnych Miasta Łaskarzew pełniącego rolę ośrodka integracji i realizacji inicjatyw mieszkańców Łaskarzewa i okolic, oferującego edukację poza formalną, doradztwo zawodowe i terapeutyczne, oferującego możliwość spotkań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z mieszkańcami Łaskarzewa i okolic,
2. Zakupienie sprzętu IT i oprogramowania oraz okablowania i sprzętu sieciowego,
3. Kurs przygotowujący do egzaminów z podstawowych umiejętności komputerowych ECDL ukończy minimum 20 mieszkańców Łaskarzewa i okolic,
4. Kurs języka angielskiego ukończy minimum 20 mieszkańców Łaskarzewa i okolic,
5. Kurs Zarządzanie projektem, fundusze i zarządzanie finansami” ukończy minimum 20 mieszkańców Łaskarzewa,
6. Z doradztwa zawodowego i poradnictwa psychoterapeutycznego skorzysta minimum 50 mieszkańców Łaskarzewa,
7. Przeprowadzenie 5 spotkań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z mieszkańcami Łaskarzewa,
Rezultaty miękkie projektu to:
1. Wzrost świadomości, wiedzy, zadowolenia, zwiększenie motywacji do działania, zwiększanie zdolności komunikacyjnych, nabycie nowych umiejętności uczestników projektu,
2. Uczestnicy w trakcie projektu dowiedzieli się o możliwościach, jakie zostały stworzone dla sektora społecznego.
3. Nawiązana została współpraca organizacji między sobą, min. Koła Gospodyń Serbianki, Stowarzyszenia HZŁ, Stowarzyszenia C.I.A.. 
Zespół projektu BIL:
1. Henryk Dąbrowski,
2. Monika Marciniak,
3. Tadeusz Rutkowski,
4. Wojciech Chodakowski,
5. Agata Strzelczyk,
6. Andrzej Żółkoś,
7. Aneta Krzemińska
Działania w projekcie BIL Miasta Łaskarzew:
1. Wrzesień 2008 – Stowarzyszenie uruchomiło Bank Inicjatyw Lokalnych,
2. Styczeń 2009 – przeprowadzenie promocji i rekrutacji projektu. 
Od 1 lutego do 31 maja 2009 przeprowadzono:
3. Kurs 40 godzinny dla dwóch grup przygotowujący do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Prowadzony był‚ w formie warsztatów komputerowych z wykorzystaniem aplikacji komputerowych i Internetu. Przedmiotem zajęć były: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacja, usługi w sieciach informatycznych,
4. Kurs 40 godzinny dla dwóch grup z języka angielskiego przygotowujący do egzaminu sprawdzającego podstawową umiejętność języka angielskiego. Po ukończeniu tego kursu uczestnik nauczył się: prowadzić prostą rozmowę na tematy mu znane i dotyczące jego bezpośredniego otoczenia: dom, rodzina, hobby, zainteresowania, czynności rutynowe itd., zdobył‚ umiejętności udzielania i rozumienia prostych wskazówek i informacji, opisania osób, miejsc, przedmiotów,
5. Kurs i warsztaty 40 godzinne z wykorzystaniem Internetu na temat „Zarządzanie projektem, fundusze i zarządzanie finansami”. Kurs swoją tematyką obejmował: określenie wizji i misji organizacji, czym jest projekt, projekt krok po kroku, przedstawione zostały możliwości pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych organizacji, dokładne omówienie dokumentacji konkursowej, tworzenie harmonogramu działań oraz budżetu zadaniowego, jak wziąć się za zdobywanie funduszy, wydawanie pieniędzy, rozliczenia, itp.
6. Dodatkowo lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne miały możliwość zorganizowania w Banku Inicjatyw Lokalnych 5 otwartych spotkań w trakcie, których przedstawiały mieszkańcom swoje organizacje z bliska. Celem spotkań było zapoznanie uczestników z historia, misja organizacji oraz działaniami, jakie podejmują, itp.
7. Przeprowadzono 80 godzin zajęć z doradztwa zawodowego oraz 80 godzin terapii uzależnień dla potrzebujących mieszkańców Łaskarzewa i okolic.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu w realizacji projektu
Bank Inicjatyw Lokalnych Miasta Łaskarzew

Wesprzyj nas!

ul. Alejowa 13
08-450 Łaskarzew

Skip to content